Ankerske Scene.

Kommende konserter:

  • sb2016

Vedtekter

Vedtekter for Fauske Bluesklubb

 

§ 1 Navn

 Navnet er Fauske Bluesklubb. Foreningen ble stiftet 1/7, 2004.

 § 2 Form, tilslutning

 Fauske Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening. Fauske bluesklubber medlem i Norsk Rockeforbund (NRF) og Norsk Bluesunion.

 § 3 Formål

 Fauske Bluesklubbs formål er å:

a)      Gi publikum gode konsertopplevelser.

b)      Spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for blues og beslektede musikkformer.

 § 4 Medlemskap

 

a)      Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem iFauske Bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøtet og andre demokratiske fora.

b)       Kontigenten og kontigentperiode fastsettes til en hver tid av årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontigent er å regne som medlemmer av Fauske Bluesklubb.

c)      Medlemskapet medfører bl.a.

a.       Billigere adgang til arrangementer.

b.      Medlemspris hos andre klubber som er medlem i NRF og gir sin tilslutning til dette.

c.       Adgang til andre avtaler som Fauske Bluesklubb har forhandlet fram.

d.      Abonnement på Blues News

d)      Dersom et medlem ikke betaler kontigenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Fauske Bluesklubbs formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode av styret eller årsmøtet.

 

§ 5 Styret

 

Fauske Bluesklubb ledes av et styre på 5 personer som velges av årsmøtet. Leder og nestleder velges på årsmøtet og de tre andre styremedlemmene konstitueres inn i ulike styrefunksjoner av styret.

Styrets oppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf.

Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer som er satt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal etterstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder det flertall som bifalles av leder.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

 Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

 

§ 6 Årsmøtet

 Årsmøtet er Fauske Bluesklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år i første kvartal.

 Årsmøtet skal

a)      Velge møteleder og referent.

b)      Behandle styrets årsmelding.

c)      Behandle styrets regnskap.

d)      Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

e)      Velge nytt styre.

 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest fire uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponibel for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har et gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

 

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Ved behandling av årsmelding og regnskap har ikke styret stemmerett.

 

§ 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og Fauske Bluesklubbs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med fire ukers varsel.

Regnskapet skal til en hver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger 2 revisorer med 1 vararepresentant som har til oppgave å gå gjennom Fauske Bluesklubbs regnskaper og forestå eventuelle kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

 

§ 8 Oppløsning

Foreningen oppløses etter vedtak av årsmøtet. Det forutsettes at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

 

§ 9 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan kun foretaes på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Kontakt oss

For booking kontakt Wiggo Bjur på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. For andre henvendelser kontakt Øystein Gangstø på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.